Gevolgen schuldeisers verzuim

Geplaatst op: 17 oktober 2016 Geen afbeelding.

Gevolgen schuldeisers verzuim

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld over de vraag of de contractuele rente doorloopt, indien door toedoen van de schuldeiser de schuldenaar zijn afspraak niet kon nakomen.

Als een partij zijn verbintenis uit een overeenkomst niet nakomt, treden er in beginsel allerlei wettelijke gevolgen in. De partij die nalaat kan worden aangesproken voor de schade die de wederpartij lijdt en/of hij kan een contractuele boete verschuldigd worden. In het algemeen wordt echter als eerste door de schuldeiser rente in rekening gebracht.

In de bovengenoemde zaak ging het over bedongen rente welke al liep vanaf het sluiten van de overeenkomst en welke niet was gerelateerd aan het verzuim van de schuldenaar. Volgens de Hoge Raad is ook deze rente echter niet verschuldigd gedurende het schuldeisersverzuim. Het is, aldus de Hoge Raad, aan de schuldeiser toe te rekenen dat de schuldenaar zijn verbintenis tot voldoening van de geldsom nog niet heeft kunnen nakomen (waar die rente verschuldigd blijft). Het is redelijk dat de bedongen rente niet meer loopt, net zoals dat vertragingsrente niet kan intreden. Dat past in de systematiek van de wet.

Kort en goed: indien de schuldeiser zelf ervoor zorgt dat de schuldenaar niet kan nakomen, zijn de gevolgen voor hem. De contractuele rente loopt dan ook in dat geval niet door. 

Terug naar overzicht