ALGEMENE VOORWAARDEN
van Advocatenkantoor DKA B.V., gevestigd te Oosterbeek

 


1.        Advocatenkantoor DKA (“DKA”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2.        Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door DKA. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3.        Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van opdrachten, zijn daarmee tevens bedoeld eventueel verstrekte lasten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de opdrachtgever, is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.

4.        Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door DKA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat DKA onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een verzekerde som per aanspraak van € 1.000.000,00.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor DKA aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door DKA gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat DKA onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt. De polisvoorwaarden van bedoelde verzekeringen worden u op eerste verzoek en kosteloos toegezonden. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat DKA voor de specifieke opdracht aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van EUR 25.000. 

5.        DKA is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door DKA in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere eigen aansprakelijkheid van DKA voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

6.        De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

7.        Verstrekte opdrachten worden door DKA uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

8.        Op de rechtsverhouding tussen DKA en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen DKA en een cliënt kennis te nemen, een en ander laat de mogelijkheid voor cliënt onverlet zich te beroepen op het tuchtrecht c.q. zich te wenden tot tuchtrechtelijke instanties. Indien DKA als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het vorengaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

9.        Niet alleen DKA, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

10.     De opdrachtgever vrijwaart DKA tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

11.     Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

12.     DKA is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven, de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten en haar algemene voorwaarden (periodiek) te wijzigen.

13.     De door DKA te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan DKA haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. DKA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

14.     DKA kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

15.      DKA heeft een klachtenregeling. Deze staat op haar website en kan desgevraagd, samen met het klachtenformulier, worden opgevraagd.

16.      DKA is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers, hun bestuurders en uiteindelijk begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder hen hierover te informeren. Daarnaast is DKA op grond van wet- en regelgeving (waaronder de Richtlijn 2018/822 (Mandatory Disclosure)) onder omstandigheden verplicht bepaalde grensoverschrijdende (fiscale) transacties te melden bij de daartoe bevoegde autoriteiten. DKA beoordeelt zelfstandig of een meldplicht bestaat en behoeft hiervoor geen toestemming. Bij een beroep op het verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht kan mogelijk worden volstaan met een kennisgeving aan betrokken partijen. Mede in deze gevallen kan de meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

17.      Stichting Derdengelden Advocatenkantoor DKA kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Stichting Derdengelden Advocatenkantoor DKA is niet aansprakelijk als de bank haar verplichtingen niet nakomt. Indien de bank aan Stichting Derdengelden Advocatenkantoor DKA negatieve rente in rekening brengt over de gestorte gelden van de opdrachtgever of een derde, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.